info@mfi.ba 033 666 233 Jukićeva 75, Sarajevo

Opšti uslovi

OSNOVNE INFORMACIJE

I OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PRVE ISLAMSKE MIKROKREDITNE FONDACIJE

1. Osnovne informacije:

Sjedište firme je u Sarajevu, ul. Jukićeva 75

2. Uslovi kreditiranja:

Maximalan iznos kredita do: 10.000,00 KM.
Rok otplate kredita 12 mjeseci, uz odobrenje Kreditnog odbora za posebne kategorije do 18 mjeseci.
Trošak obrade kredita (administrativni trošak) naveden je u ugovoru o kreditu. 
Nominalna kamatna stopa iznosi 0%.

Prva Islamska mikrokreditna fondacija obračunava i iskazuje efektivnu kamatnu stopu (EKS) u skladu sa Odlukom Federalne Agencije za Bankarstvo o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite (Službene novine Federacije BiH, broj 48/12 i 23/14). Iznos EKS-a je za svaki kredit naveden u ugovoru o kreditu i na otplatnom planu, a uručuje se Korisniku kredita i sudužnicima prilikom zasnivanja kreditnog odnosa. EKS je dostupna Korisniku i sudužnicima u svim fazama prije zaključenja ugovora.

Dokumentacija potrebna za kredit:

 1. Zahtjev za kredit
 2. Ovjerena administrativna zabrana u računovodstvu firme ili PIO/MIO
 3. Ovjerena kopija lične karte
 4. Kopija CIPS
 5. Platna lista
3. Namjena kredita:

Prva islamska mikrokreditna fondacija vrši plasiranje isključivo nenamjenskih kredita.

4. Korisnici mikrokredita:

Mikrokrediti se prioritetno odobravaju sljedećim kategorijama korisnika:

 • licima slabog materijalnog polozaja. Pod ovim licima se podrazumijevaju lica koja sama izdržavaju dva ili više člana domaćinstva, a čija primanja ne prelaze iznos prosječne plate u FBiH;
 • lica iz prethodne tačke kojima su potrebna materijalna sredstva za pokretanje biznisa, male privrede; popravku kuća, stanova, kupovinu lijekova i slične socijalne potrebe;
 • siromašnim porodicama koje školuju-finansiraju studente;
 • djeci u jetimskim porodicama;
 • povratnicima;
 • raseljenim licima;
 • ratnim vojnim invalidima;
 • demobilisanim borcima;
 • penzionerima;
 • ostalim kategorijama stanovništva u skladu sa mogućnostima i potrebama Fondacije, kako bi se kreirala nova radna mjesta;
 • ostalim kategorijama koje ispunjavaju uslov da apliciraju za kredit.
5. Kreditna dokumentacija:

Kreditni fajl čini sljedeća dokumentacija: aplikacija/zahtjev za kredit sa ocjenom sposobnosti glavnog dužnika i/ili sudužnika, ovjerena kopija lične karte i/ili pasoša dužnika i/ili sudužnika, kopija CIPS-a dužnika i/ili sudužnika, originalni primjerak ugovora o kreditu sa otplatnim planom dužnika i/ili sudužnika, potvrda o zaposlenju, dokaz o primanjima( platna lista, ček od penzije, rješenje o invalidnini,i sl., ovjerena izjava  o ostalim primanjima koja ne mogu biti dokumentovana  na drugi način), odluka Kreditnog odbora o dodjeli kredita, administrativna zabrana na korisnika i/ili sudužnika, administrativna zabrana i saglasnost za penzionere ovjerena u PIO/MIO, bjanko mjenica potpisana od korisnika i/ili suduznika, dokaz o isplati kredita, originalna izjava dužnika o razlozima prijevremene otplate kredita, isprintan izvod iz
CRK-a za korisnika i/ili sudužnika.

6. Lični podaci

Korisnik kredita i sudužnik, saglasni su da Prva islamska MKF ima pravo da informacije i lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka  koje posjeduje, dostavlja Centralnom registru kredita, te onim institucijama kojima je Prva islamska MKFpo osnovu zakonskih propisa obavezna dostaviti.
Korisnik mikrokredita je obavezan pismenim putem obavijestiti Prvu islamsku MKF o svakoj promjeni ličnih i drugih podataka, a posebno o promjeni prebivališta ili boravišta a na osnovu kojih je odobren mikrokredit. Klijent odgovara za sve propuste i štetu koja bi nastala usljed nepridržavanja dostave podataka o nastalim promjenama.

7. Pregovaračka faza

Mikrokredit se može odobriti isključivo na osnovu pismenog zahtjeva za kredit. Prva islamska MKF u pregovaračkoj fazi informiše klijenta o svim bitnim karakteristikama mikrokredita, u obliku standardnog informacionog lista, u pisanoj formi ili elektronskoj formi.
Korisnik mikrokredita potpisom ugovora o kreditu, potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima mikrokredita. Prilikom ugovaranja mikrokredita, klijentu se u pisanom obliku uručuje otplatni plan u kojem je iskazana visina kredita, broj i visina anuiteta, datum dospjeća anuiteta, rok otplate kredita, i efektivna kamatna stopa.

8. Procjena kreditne sposobnosti klijenta:

Prije ugovaranja mikrokredita, Prva islamska MKF je u obavezi izvršiti procjenu kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, na osnovu podataka koje dobije od podnosioca zahtjeva kao i na osnovu uvida u bazu podataka o zaduženosti podnosioca zahtjeva, koji je izvršen uz saglasnost podnosioca zahtjeva za kredit. Prva islamska MKF slobodno odlučuje o izboru svojih klijenata u skladu sa važećim propisima i svojim internim aktima, što uključuje i diskrecijsko pravo da odbije zaključenje ugovora o kreditu.

9. Identifikacija klijenta

Prva islamska MKF prije, tokom ili nakon uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom, poduzima sve zakonom propisane radnje i mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, uključujući i radnje i mjere identifikacije i praćenje poslovanja korisnika mikokredita pribavljanjem propisanih podataka i dokumentacije.  Identifikacija podnosioca zahtjeva za kredit i ponuđenih sudužnika se vrši isključivo na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta, izdatog od strane nadležnog organa.

10. Isplata mikrokredita

Isplata mikrokredita je moguća samo nakon obostranog potpisivanja ugovora o kreditu.
Isplata mikrokredita se vrši prenosom novca na račun korisnika mikrokredita u komercijalnoj banci.

11. Obezbjeđenje mikrokredita

Mikrokrediti su osigurani sljedećim sredstvima obezbjeđenja:

 • bjanko mjenicom, potpisanom od strane korisnika i/ili sudužnika mikrokredita,
 • administrativnom zabranom: potpisana i opečaćena kod poslodavca korisnika i/ili suduznika,
 • administrativna zabrana i saglasnost PIO/MIO za penzionere ovjerena u PIO/MIO,
 • izjavom o saglasnosti za zapljenu novčanih primanja, potpisanom i ovjerenom u općini ili kod notara  od strane korisnika i/ili suduznika mikrokredita.
12. Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita može otplatiti djelimično ili u cjelosti kredit prije ugovorenog roka dospjeća, uz obavezu da Mikrokreditnoj fondaciji podnese pisani zahtjev za prijevremenu otplatu.
U slučaju prijevremene otplate kredita, Mikrokreditna fondacija nije obavezna vraćati iznos obrade kredita propisan u članu 2. Ugovora o kreditu, a korisnik kredita nije obavezan plaćati naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

13. Kašnjenje u otplati kredita

Kašnjenje u otplati kredita ima posljedice koje se ogledaju u dodatnim troškovima kredita, pogoršanoj kreditnoj istoriji i, te ukoliko se ne nađe drugo rješenje, Prva islamska MKF će pristupiti naplati duga aktiviranjem sredstava obezbjeđenja. Dodatni troškovi kredita koji se javljaju ukoliko dođe do kašnjenja sa otplatom kredita su:  troškovi postupka, odnosno sudski troškovi koji nastaju ukoliko je finansijska institucija dug po kreditu prinuđena naplatiti sudskim putem.

14.  Prigovori klijenta i sudužnika

Ako korisnik mikrokredita ili sudužnik smatra da se Prva islamska MKF  ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora, Opštih uslova poslovanja i odredbi zakona, može uputiti prigovor neposredno ili dostavljanjem pošte na  adresu koja je navedena na web stranici Prve islamske MKF.

15. Odustajanje od ugovora

Korisnik mikrokredita, nakon potpisivanja ugovora o kreditu, a prije isplate kredita, može odustati od kredita u roku od 14 dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu. Korisnik kredita se može odreći navedenog prava u pisanoj formi.

16. Otkaz ugovora

U slučaju da se korisnik mikrokredita ne pridržava ugovornih odredbi, to može imati za posljedicu suspenziju odredbi ugovora o otplati kredita putem mjesečnih anuiteta odnosno pokretanja postupka naplate cjelokupnog duga odjednom.

Direktor

Prva islamska mikrokreditna fondacija