info@mfi.ba 033 666 233 Jukićeva 75, Sarajevo

Info list

Naziv i sjedište kreditora: PRVA ISLAMSKA MKF, Jukićeva 75, Sarajevo (u daljem tekstu: Fondacija)

Vrsta i iznos usluge: Krediti do 10.000 KM

Oznaka valute: Konvertibilna marka (KM)

 

USLOVI ODOBRAVANJA I KORIŠTENJA KREDITA

 • Namjena kredita: isključivo nenamjenski krediti.
 • Rok otplate: do 18 mj
 • Grejs period: bez grejs perioda.
 • Trošak obrade kredita (administrativni trošak): za sve iznose kredita iznosi fiksno 9,00% od iznosa kredita, izuzev posebnih slučajeva kada Upravni odbor za posebne kategorije odobri manji trošak ili bez troškova (0,00%).
 • Interkalarna kamata: ne obračunava se.
 • Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita uključujući i redovnu kamatu obračunatu po nominalnoj kamatnoj stopi (NKS), a njena visina ovisi od roka otplate kredita, te obračunatih troškova kredita. Fondacija nema nominalnu kamatnu stopu, pa ona iznosi 0%. Za kredite odobrene fizičkim licima u obračun EKS ulaze nominalna kamata (0%), naknada za troškove obrade kredita (administrativni trošak), troškovi mjenica i/ili virmana, kao i svi troškovi ovjere dokumenta koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita. Svi troškovi vezani za mjenice i/ili virmane, kao i troškovi ovjere dokumenta ulaze u obračun EKS bilo da se dokumenti odnose na glavnog dužnika, jemca ili sudužnika po kreditu. Iznos troškova navedenih ovjera je određen tarifama organa nadležnih za ovjeru traženih dokumenata, a utvrđuje se uvidom u navode o visini plaćenog iznosa ukoliko je iznos troška sadržan u dokumentu, ili fiskalnim računom koji klijent prilaže uz ovjereni dokumenat kao dokaz da je trošak nastao.
 • Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima, u skladu sa otplatnim planom, koji je sastavni dio ugovora o kreditu. Kreditna sredstva se mogu koristiti nakon isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu, osim u slučaju da korisnik kredita zahtijeva da se kreditna sredstva plasiraju ranije.
 • Način isplate kredita: Kredit se isplaćuje na transakcijski račun korisnika kredita otvorenog kod poslovne banke;
 • Trajanje ugovora: ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo od dana kada ga obje ugovorne strane potpišu i na snazi je sve do konačne otplate kredita.
 • Nominalna kamatna stopa: je fiksna, i iznosi 0,00%.
 • Opcija ponude: Podaci i dokumenti navedeni u standardnom informacionom listu vrijede 15 dana od dana prijema standardnog informacionog lista.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

 • Ukoliko je korisnik kredita/sudužnik nepismeno lice, tada će svoj potpis (rukoznak) na ugovoru o kreditu staviti uz prisustvo dva svjedoka.
 • U toku procjene kreditne sposobnosti, Fondacija će omogućiti tražiocu kredita besplatan uvid u izvještaj iz Centralnog registra kredita (CRK) o njegovim tekućim i isplaćenim zaduženjima.
 • U toku obrade kreditnog zahtjeva, Fondacija će detaljno informisati tražioca kredita o uslovima kredita kroz info list i omogućiti njemu i sudužniku da dobiju besplatnu kopiju na njihov zahtjev.
 • Ukoliko je datum važenja identifikacionog dokumenta priloženog prilikom obrade kredita istekao u toku trajanja ugovora o kreditu, Korisnik kredita će kreditoru u roku od 60 dana dostaviti novu kopiju identifikacionog dokumenta.

INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA OTPLATE KREDITA (GARANCIJE):

 • Kao instrument obezbjeđenja uredne otplate kredita (garancije), tražilac kredita dužan je prema potrebi obezbijediti instrumente osiguranja ispunjenja obaveza, koje mogu biti :
 • Mjenice
 • ovjerena Zapljena plaće po pristanku dužnika (administrativna zabrana)
 • sudužnik

TROŠKOVI U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA PO KREDITU

 • Kod naplate prinudnim putem, aktiviranjem svih instrumenata obezbjeđenja kredita i/ili sudskim putem, Fondacija neće obračunavati i naplaćivati zakonsku zateznu kamatu, a klijent je dužan platiti dospjeli kredit, sporedna potraživanja i sve troškove prinudne naplate.

POSLJEDICE PROPUŠTANJA IZMIRENJA OBAVEZA

 • Ukoliko korisnik kredita ne otplaćuje rate kredita kako je predviđeno u otplatnom planu, Fondacija zadržava pravo da naplati troškove proizašle iz radnji poduzetih u svrhu naplate dugovanja.

REDOSLIJED I NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA

 • Zavisno od ugovorenog obezbjeđenja Fondacija ima pravo koristiti instrumente obezbjeđenja radi naplate svih potraživanja iz ovog ugovora prema redoslijedu i na način:
 • aktiviranjem administrativne zabrane/saglasnosti o zaplijeni svim učesnicima (Korisnik kredita/Sudužnik)
 • podnošenjem mjenice na naplatu svim učesnicima (Korisnik kredita/Sudužnik)
 • pokretanjem sudskog postupka radi naplate iz cjelokupne pokretne i nepokretne imovine svih učesnika (Korisnik kredita/Sudužnik)
 • Ugovorne strane su saglasne da Fondacija može upotrijebiti po redoslijedu naredni instrument obezbjeđenja i prije okončanja postupka naplate po prethodno upotrijebljenom instrumentu obezbjeđenja.
 • Obzirom da Fondacija ugovara sudužništvo kao oblik jemstva po kreditu, shodno ugovoru o kreditu, Fondacija ima pravo aktivirati garancije i korisnika i sudužnika istovremeno ili po potrebi samo jednog od njih.

 

ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 • Tražilac kredita od ugovora o kreditu može odustati u roku od 14 dana od dana odobravanja kredita pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstva. O svojoj namjeri odustanka od ugovora tražilac kredita je dužan obavijestiti Fondaciju pismenim putem pri čemu se datum prijema ovog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora.

PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA

 • Korisnik kredita može kredit isplatiti i prije ugovorenog roka (prijevremena otplata kredita) uz pismeni i/ili usmeni zahtjev, u kojem će navesti razloge prijevremene otplate, podnesen najmanje 8 dana prije datuma namjeravane otplate. Otplatu kredita može izvršiti na osnovu usmenog ili pismenog obračuna stanja duga po kreditu koje će mu dostaviti Fondacija.
 • Korisnik kredita nije obavezan plaćati naknadu za prijevremenu otplatu kredita, a Fondacija neće vratiti iznos obrade kredita propisanu u Ugovoru o kreditu.

OSTALE ODREDBE

 • Standardni informacioni list se uručuje tražiocima kredita zajedno sa zahtjevom za kredit. Uslovi iz standardnog informacionog lista su važeći do njihovih izmjena koje se objavljuju na Internet stranici mfi.ba i u poslovnim prostorijama Fondacije.

 

REPREZENTATIVNI PRIMJER KREDITA

(Svi podaci navedeni u tabelama su približne vrijednosti. Za tačne informacije, obratite se u prostorije Fondacije)

NENAMJENSKI KREDITI

Iznos kredita (KM)Rok (mjeseci)Trošak obrade kreditaTrošak obrade kredita (KM)Nominalna kamatna stopa (NKS) %Efektivna kamatna stopa (EKS)* %Trošak mjenice (KM)Iznos kamate (KM)Ukupan trošak po kreditu (KM)Iznos rate (KM)
2000129,00%1800,00%17,65 %5,000,00185,00166,67
5000129,00%4500,00%17,19 %5,000,00455,00416,67
10000129,00%9000,00%18,7 %5,000,00905,00833,33

NENAMJENSKI KREDITI

Iznos kredita (KM)Rok (mjeseci)Trošak obrade kreditaTrošak obrade kredita (KM)Nominalna kamatna stopa (NKS) %Efektivna kamatna stopa (EKS)* %Trošak mjenice (KM)Iznos kamate (KM)Ukupan trošak po kreditu (KM)Iznos rate (KM)
2000189,00%1800,00%12,73%5,000,00185,00111,11
5000189,00%4500,00%11,94%5,000,00455,00277,78
10000189,00%9000,00%12,21%5,000,00905,00555,56